Pravidla a podmínky

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, je Web naším vlastnickým majetkem a veškerým zdrojovým kódem, databázemi, funkcemi, softwarem, návrhy webových stránek, zvukem, videem, textem, fotografiemi a grafikami na webu (souhrnně „obsah“) a ochrannými známkami, službami ochranné známky a loga v nich obsažená (dále jen „ochranné známky“) vlastníme nebo kontrolujeme nebo jim poskytujeme licenci a jsou chráněny zákony o autorských právech a ochranných známkách a různými jinými právy na duševní vlastnictví a zákony o nekalé soutěži v USA, mezinárodními zákony o autorských právech, a mezinárodní úmluvy. Obsah a značky jsou na webu poskytovány „JAK JSOU“ pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně stanovených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část Stránek a žádný Obsah ani Značky kopírovány, reprodukovány, agregovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně zobrazovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni používat tento web, je vám udělena omezená licence pro přístup a používání tohoto webu a pro stahování nebo tisk kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup pouze pro své osobní nekomerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na webu, obsahu a značkách.

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Používáním webu prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s dodržováním těchto podmínek použití; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na Web přistupovat automatizovanými nebo nelidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jiným způsobem; (4) nebudete používat stránky k žádným nezákonným nebo neoprávněným účelům; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.

Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné i budoucí používání stránek (nebo jejich částí).

PRODUKTY

Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazovali barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech dostupných na tomto webu. Nezaručujeme však, že barvy, funkce, specifikace a podrobnosti o produktech budou přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez dalších chyb a váš elektronický displej nemusí přesně odrážet skutečné barvy a podrobnosti produktu. produkty. Všechny produkty podléhají dostupnosti a nemůžeme zaručit, že zboží bude na skladě. Vyhrazujeme si právo kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit jakékoli produkty. Ceny za všechny produkty se mohou změnit.

NÁKUPY A PLATBA

Přijímáme následující způsoby platby:

– Visa- Mastercard

Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím tohoto webu. Dále souhlasíte s okamžitou aktualizací údajů o účtu a plateb, včetně e-mailové adresy, způsobu platby a data vypršení platnosti platební karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby. K ceně nákupů bude připočítána daň z obratu, jak to považujeme za námi požadované. Ceny můžeme kdykoli změnit. Všechny platby budou vedeny v eurech.

Souhlasíte s tím, že budete platit všechny poplatky za ceny, které jsou platné pro vaše nákupy a veškeré příslušné poplatky za dopravu, a opravňujete nás, abychom vám po zadání objednávky účtovali jakékoli takové částky vybranému poskytovateli plateb. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby nebo vady v tvorbě cen, i když jsme již požádali nebo obdrželi platbu.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím stránek. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební metodou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Všechny prodeje jsou konečné a nebude vrácena žádná náhrada.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Nesmíte přistupovat na stránky ani je používat k jiným účelům, než pro které tyto stránky zpřístupňujeme. Web nesmí být používán v souvislosti s jakýmkoli komerčním úsilím s výjimkou těch, které jsou výslovně schváleny nebo schváleny námi.

Jako uživatel webu souhlasíte, že nebudete:

1. Systematicky načítat data nebo jiný obsah ze stránek a vytvářet nebo kompilovat přímo nebo nepřímo kolekci, kompilaci, databázi nebo adresář bez našeho písemného souhlasu. 

2. Neoprávněné používat web, včetně shromažďování uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnou záminkou.
3. K nákupu na webu použít nákupního agenta nebo objednávkového agenta.
4.Pomocí tohoto webu inzerovat nebo nabízet prodej zboží a služeb.
5. Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí webů souvisejících se zabezpečením, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují použití nebo kopírování jakéhokoli obsahu nebo vynucují omezení používání stránek a / nebo obsahu v nich obsaženého.
6. Zapojit se do neoprávněného framování nebo propojování stránek.
7. Podvádět, nebo klamat nás a ostatní uživatele, zejména při jakémkoli pokusu o získání citlivých informací o účtu, jako jsou hesla uživatelů.
8. Nesprávně využívat naše služby podpory nebo podávat nepravdivá hlášení o zneužití.
9. Zapojit se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí jakéhokoli dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
10. Zasahovat, narušovat nebo vytvářet nepřiměřenou zátěž pro Web nebo sítě nebo služby spojené s Webem.
11. Pokusit se o použití identity jiného uživatele nebo osoby nebo použití uživatelského jména jiného uživatele.
12. Prodávat nebo jinak převádět svůj profil.
13. Používat jakékoli informace získané ze stránek k obtěžování, zneužívání nebo ublížení jiné osobě.
14. Používat Web jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat Web a / nebo Obsah pro jakékoli úsilí generující příjmy nebo komerční podnikání.
15. Dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, jakýmkoli způsobem tvořící součást tohoto webu.
16. Pokusit se obejít jakákoli opatření Stránek, jejichž cílem je zabránit nebo omezit přístup na Stránky nebo k jakékoli části Stránek.
17. Obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů zabývajících se poskytováním jakékoli části těchto stránek.
18. Odstranit z jakéhokoli obsahu upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva.
19. Zkopírovat nebo upravit software tohoto webu, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.
20. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité zveřejňování opakujícího se textu), které narušuje nepřerušované používání a užívání stránek jakoukoli stranou nebo upravuje, zhoršuje, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, funkcí, provozu nebo údržby webu.
21. Nahrát nebo přenést (nebo se pokusit nahrát nebo přenést) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, mimo jiné včetně jasných formátů pro výměnu grafiky („gif“), 1 × 1 pixelů, webových chyb, cookies nebo jiná podobná zařízení (někdy označovaná jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního sběru“ nebo „pcms“).
22.Kromě případů, kdy může být výsledkem používání standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, scraperu nebo čtečky offline, která přistupuje na web, případně pomocí nebo spuštěním jakéhokoli neoprávněného skriptu nebo jiného softwaru.
23. Znevažovat, nebo jinak poškozovat, podle našeho názoru, nás a / nebo Web.
24. Používat stránky způsobem, který je v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.

PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Web vás může pozvat k chatování, přispívání do blogů, diskusních fór, online fór a dalších funkcí nebo k jejich účasti a může vám poskytnout příležitost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, provádět, publikovat, distribuovat, nebo vysílat obsah a materiály k nám nebo na Stránkách, mimo jiné včetně textů, textů, videí, zvuku, fotografií, grafik, komentářů, návrhů nebo osobních údajů nebo jiných materiálů (souhrnně „Příspěvky“). Příspěvky mohou být viditelné jinými uživateli webu a prostřednictvím nabídek Marketplace a webových stránek třetích stran. S takovými příspěvky, které přenášíte, lze zacházet jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakékoli Příspěvky, prohlašujete a zaručujete, že:

1. Vytváření, distribuce, přenos, veřejné zobrazení nebo představení a přístup, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušují a nebudou porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva jakékoli třetí strany.

2. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, vydání a oprávnění k používání a k autorizaci nás, Webu a dalších uživatelů Webu k použití vašich Příspěvků jakýmkoli způsobem, který Web předpokládá a tyto podmínky použití.

3. Máte písemný souhlas, uvolnění a / nebo povolení každé identifikovatelné jednotlivé osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobnosti každé takové identifikovatelné jednotlivé osoby k umožnění zahrnutí a použití vašich Příspěvků jakýmkoli zamýšleným způsobem webem a těmito podmínkami použití.

4. Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící.

5. Vaše příspěvky nejsou nevyžádaná nebo neautorizovaná reklama, propagační materiály, pyramidové hry, řetězové dopisy, spam, hromadné rozesílání nebo jiné formy obtěžování.

6. Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascívní, neslušné, násilné, obtěžující, urážlivé, pomlouvačné ani jinak nežádoucí (jak jsme určili my).

7. Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nevysmívají se, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.

8. Vaše příspěvky neobhajují násilné svržení jakékoli vlády ani nepodněcují, nepodporují ani neohrožují jinou újmu jiné.

9. Vaše příspěvky neporušují žádné příslušné zákony, nařízení nebo pravidla.

10. Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí ani publicitu žádné třetí strany.

11. Vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který vyžaduje osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let nebo zneužívá lidi mladší 18 let sexuálním nebo násilným způsobem.

12. Vaše příspěvky neporušují žádné příslušné zákony týkající se dětské pornografie ani nejsou jinak zamýšleny k ochraně zdraví nebo dobrých životních podmínek nezletilých;

13. Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře týkající se rasy, národního původu, pohlaví, sexuálních preferencí nebo fyzického handicapu.

14. Vaše příspěvky jinak neporušují ani neodkazují na materiál, který porušuje, jakékoli ustanovení těchto podmínek použití nebo jakýkoli příslušný zákon nebo nařízení.

Jakékoli použití webu nebo nabídek na Marketplace v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto podmínky používání a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání stránek a nabídek na Marketplace.

LICENCE NA PŘÍSPĚVKY

Zveřejněním svých příspěvků do kterékoli části webu automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo udělit nám neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bez licenčních poplatků, plně — placené, celosvětové právo a licence k hostování, používání, kopírování, reprodukci, zveřejňování, prodeji, opětovnému prodeji, publikování, vysílání, přejmenování, archivaci, ukládání, mezipaměti, veřejnému provádění, veřejnému zobrazování, přeformátování, překladu, přenosu, výňatku (v celé nebo zčásti) a distribuovat tyto Příspěvky (včetně, ale bez omezení, vašeho obrazu a hlasu) za jakýmkoli účelem, komerčním, reklamním nebo jiným, a za účelem přípravy odvozených děl nebo začlenění do jiných děl, takových Příspěvků, a poskytnout a povolit výše uvedené sublicence. K použití a distribuci může dojít v jakýchkoli mediálních formátech a prostřednictvím jakýchkoli mediálních kanálů.

Tato licence se bude vztahovat na jakoukoli formu, média nebo technologii, která je nyní známá nebo dále vyvinutá, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, pokud je to relevantní, a jakékoli ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga, a osobní a komerční obrázky, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv ve svých Příspěvcích a zaručujete, že ve vašich Příspěvcích nebyla morální práva jinak uplatněna.

U vašich Příspěvků nenárokujeme žádné vlastnictví. Ponecháváte si plné vlastnictví všech svých příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi příspěvky. Neneseme odpovědnost za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které poskytnete v jakékoli oblasti na webu. Jste výhradně zodpovědní za své příspěvky na stránky a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavíte veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků, které proti nám budou ve vztahu k vašim příspěvkům.

Podle našeho výhradního a absolutního uvážení máme právo (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli příspěvky; (2) znovu kategorizovat jakékoli Příspěvky a umístit je na vhodnější místa na Stránkách; a (3) předběžně promítat nebo mazat jakékoli Příspěvky kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění. Nemáme žádnou povinnost sledovat vaše Příspěvky.

POKYNY PRO PŘEZKUMY

Můžeme vám poskytnout oblasti na webu, abychom zanechali recenze nebo hodnocení. Při zveřejňování recenze musíte dodržovat následující kritéria: (1) měli byste přímo znát osobu / entitu, která je předmětem hodnocení; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé vulgární výrazy ani urážlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy založené na náboženství, rase, pohlaví, národním původu, věku, rodinném stavu, sexuální orientaci nebo zdravotním postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) neměli byste být spojeni s konkurencí, pokud zveřejňujete negativní recenze; (6) neměli byste činit žádné závěry ohledně zákonnosti chování; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) možná nebudete organizovat kampaň podporující ostatní, aby zveřejňovali recenze, ať už pozitivní nebo negativní.

Můžeme podle našeho výhradního uvážení přijmout, odmítnout nebo odebrat recenze. Nemáme absolutně žádnou povinnost kontrolovat recenze nebo mazat recenze, i když kdokoli považuje recenze za závadné nebo nepřesné. Recenze nepodporujeme, a nemusí nutně představovat naše názory nebo názory našich přidružených společností nebo partnerů. Nepřebíráme odpovědnost za jakoukoli kontrolu nebo za jakékoli nároky, závazky nebo ztráty vyplývající z jakékoli kontroly. Odesláním recenze nám tímto udělujete věčná, nevýhradní, celosvětová, bezplatná, plně placená, postoupitelná a sublicencovatelná práva a licence k reprodukci, úpravám, překladu, přenosu jakýmkoli způsobem, zobrazování, provádění, a / nebo distribuovat veškerý obsah související s recenzemi.

PŘÍSPĚVKY

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, komentáře, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se webu nebo nabídek Marketplace („příspěvky“), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stanou se naším výlučným vlastnictvím. Budeme vlastnit výlučná práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme mít právo na neomezené použití a šíření těchto příspěvků pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez potvrzení nebo kompenzace pro vás. Tímto se vzdáváte veškerých morálních práv k jakýmkoli takovým příspěvkům a zaručujete tím, že jakékoli takovéto příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takovéto příspěvky odeslat. Souhlasíte s tím, že proti nám nebude možné žádného postihu za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k vašim příspěvkům.

WEBY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Web může obsahovat (nebo vám mohou být zasílány prostřednictvím webu nebo nabídek Marketplace) odkazy na jiné webové stránky („webové stránky třetích stran“) a také články, fotografie, text, grafika, obrázky, designy, hudba, zvuk, video , informace, aplikace, software a další obsah nebo položky patřící nebo pocházející od třetích stran („Obsah třetích stran“). Takové webové stránky třetích stran a obsah třetích stran nebudeme vyšetřovat, monitorovat ani kontrolovat jejich přesnost, vhodnost nebo úplnost a nejsme odpovědní za žádné webové stránky třetích stran přístupné prostřednictvím tohoto webu ani za obsah třetích stran zveřejněný na dostupné prostřednictvím webu nebo z něj nainstalované, včetně obsahu, přesnosti, urážlivosti, názorů, spolehlivosti, postupů v oblasti ochrany osobních údajů nebo jiných zásad nebo obsažených na webech třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, propojení nebo povolení použití nebo instalace jakýchkoli webových stránek třetích stran nebo jakéhokoli obsahu třetí strany neznamená jejich schválení. Pokud se rozhodnete opustit web a přistupovat na webové stránky třetích stran nebo používat nebo instalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na své vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že se těmito podmínkami používání již neřídí. Měli byste si přečíst příslušné podmínky a zásady, včetně postupů v oblasti ochrany osobních údajů a shromažďování údajů, jakékoli webové stránky, na kterou procházíte ze stránky, nebo týkající se aplikací, které používáte nebo instalujete ze stránky. Veškeré nákupy provedené prostřednictvím webových stránek třetích stran budou prováděny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a neneseme žádnou odpovědnost v souvislosti s takovými nákupy, které jsou výlučně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na webových stránkách třetích stran a budete nás chránit před jakoukoli újmou způsobenou nákupem těchto produktů nebo služeb. Dále nás budete chránit před jakýmikoli ztrátami, které utrpíte, nebo škodami, které vám způsobí v souvislosti s jakýmkoli způsobem způsobeným jakýmkoli obsahem třetích stran nebo jakýmkoli kontaktem s webovými stránkami třetích stran.

SPRÁVA WEBU

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky, zda neporušují tyto podmínky použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho výhradního uvážení poruší zákon nebo tyto podmínky použití, mimo jiné včetně hlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš Příspěvek nebo jeho část; (4) podle našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze stránek nebo jinak deaktivovat všechny soubory a obsah, které jsou nepřiměřené velikosti nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat web způsobem, který je navržen tak, aby chránil naše práva a majetek a usnadňoval řádné fungování webu a nabídek Marketplace.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a zabezpečení. Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů: https://fedrs.eu/privacy-notice/. Používáním stránek nebo nabídek na Marketplace souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou začleněny do těchto podmínek používání. Upozorňujeme, že stránky a nabídky Marketplace jsou hostovány v Polsku. Pokud přistupujete na stránky nebo nabídky na tržišti z kterékoli jiné oblasti světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v Polsku, pak přenášíte prostřednictvím dalšího používání stránek vaše údaje do Polska a výslovně souhlasíte s tím, aby vaše údaje byly přeneseny a zpracovány v Polsku.

PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na nebo prostřednictvím Webu porušuje jakákoli autorská práva, která vlastníte nebo ovládáte, okamžitě nás informujte pomocí kontaktních údajů uvedených níže („Oznámení“). Kopie vašeho oznámení bude zaslána osobě, která zveřejnila nebo uložila materiál uvedený v oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že podle platných zákonů můžete nést odpovědnost za škody, pokud v oznámení učiníte podstatná zkreslení. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na tomto webu nebo na něj odkazující, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve kontaktovat právníka.

PODMÍNKY A UKONČENÍ

Tyto podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti po dobu používání těchto stránek. BEZ OMEZENÍ JAKÉKOLI JINÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO NA NAŠE JEDNOSTRANNÉ ROZHODNUTÍ A BEZ UPOZORNĚNÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY A NABÍDKY NA TRHU (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NABÍDKY, IP ADRESY) Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEBO BEZ DŮVODU, VČETNĚ OMEZENÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, OBSAŽENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ NEBO BEZ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ NEBO PŘEDPISŮ. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH A NABÍDKY NA MARKETPLACE NEBO ODSTRANĚNÍ JAKÉKOLI OBSAHU NEBO INFORMACÍ, KTERÉ JSTE UVEDLI KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, NAŠÍM JEDNOSTRANNÝM ROZHODNUTÍM.

Pokud z nějakého důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, máte zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, i když možná jednáte jménem třetí strany. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné mimo jiné v občanskoprávní, trestní a v předběžné žalobě.

ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo změnit, upravit nebo odstranit obsah stránek kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení bez předchozího upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění změnit nebo ukončit nabídku Marketplace nebo její část. Nebudeme odpovědní vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změny cen, pozastavení nebo přerušení stránek nebo nabídek na tržišti.

Nemůžeme zaručit, že stránky a nabídky na Marketplace budou vždy k dispozici. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo budeme muset provádět údržbu související se stránkami, což bude mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit nabídku stránek nebo nabídek na Marketplace bez předchozího upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší neschopností přistupovat nebo používat stránky nebo nabídky Marketplace během jakéhokoli prostoje nebo přerušení stránek nebo nabídek Marketplace. Nic v těchto Podmínkách používání nebude vykládáno tak, že nás zavazuje k údržbě a podpoře stránek nebo nabídek Marketplace nebo k provádění jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky se řídí a interpretují podle polských zákonů a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží je výslovně vyloučeno. Pokud máte obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitelem, máte navíc ochranu, kterou vám poskytují závazná ustanovení zákona ve vaší zemi týkající se pobytu. Fedrs Sp.Z.o.o. a vy sami souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýhradní jurisdikci soudů ve Varšavě, což znamená, že můžete vznést nárok na obranu svých práv na ochranu spotřebitele, pokud jde o tyto podmínky použití v Polsku nebo v zemi EU, ve které pobýváte.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Závazná arbitráž

Veškeré spory vyplývající ze vztahů mezi stranami této smlouvy bude rozhodovat jeden rozhodce, který bude vybrán v souladu s arbitrážními a vnitřními pravidly Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského arbitrážního centra se sídlem ve Štrasburku, a které jsou v platnosti v době podání žádosti o rozhodčí řízení a jejichž přijetí tohoto ustanovení představuje přijetí. Sídlem arbitráže bude Varšava, Polsko. Jednacím jazykem je angličtina. Použitelnými pravidly hmotného práva jsou polské právo.

Omezení

Strany se dohodly, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na Spory mezi Stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem (a) k žádnému jinému řízení nebude připojeno žádné rozhodčí řízení; (b) neexistuje právo ani oprávnění, aby jakýkoli spor mohl být rozhodován na základě hromadné žaloby nebo používat postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje právo ani oprávnění k tomu, aby jakýkoli spor byl veden jako údajná zastupující osoba jménem široké veřejnosti nebo jiných osob.

Výjimky z rozhodčího řízení

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená ustanovení týkající se závazného rozhodčího řízení nepodléhají následujícím sporům: (a) jakékoli spory usilující o vymáhání nebo ochranu nebo o platnost kteréhokoli z práv duševního vlastnictví smluvní strany; (b) jakýkoli spor týkající se obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití nebo z nich vyplývající; a (c) jakýkoli nárok na zdržení se jednání. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, žádná ze stran se nerozhodne rozhodnout jakýkoli spor spadající do té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a o takovém sporu bude rozhodovat soud s příslušnou jurisdikcí u soudů uvedených pro výše uvedená jurisdikce a strany souhlasí, že se podřídí osobní jurisdikci tohoto soudu.

OPRAVY

Na webu mohou být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k nabídkám Marketplace, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace na webu.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

WEB JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, A JAK JE K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB STRÁNKY BUDE NA VAŠE RIZIKO. V NEJPLNĚJŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VE SPOJENÍ S WEBEM A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VLASTNOSTÍ, VHODNOST PRO VEŘEJNOST. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO KOMPLETNOSTI OBSAHU STRÁNKY NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBŮ SPOJENÝCH S TOUTO STRÁNKOU A NEBUDEME PŘIJÍMAT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY A NEPŘESNOSTI, 2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO POŠKOZENÍ VLASTNOSTÍ JAKÉKOLI POVAHY, V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NEBO POUŽÍVÁNÍ NAŠICH BEZPEČNÝCH SERVERŮ A / NEBO VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE A / NEBO FINANČNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÝCH, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UKONČENÍ PŘENOSU NA WEB NEBO Z NĚHO, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ NEBO PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENESENY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A / NEBO ( 6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO ZMĚNY V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ JAKÉKOLI DRUHU ZÍSKANÉ V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉKOLI OBSAHU POSKYTNUTÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINÉHO K DISPOZICI NA WEBU. NEZARUČUJEME, NEZAHRNUJEME NEBO NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU REKLAMOVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBU, JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ANI JAKÉKOLI WEBOVÉ NEBO MOBILNÍ APLIKACE OBSAŽENÉ V JAKÉMKOLI BANNERU NEBUDEME STRANOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNOU ZA MONITOROVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A KAŽDÝMI POSKYTOVATELI VÝROBKŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. PŘI NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ MUSÍTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ROZMYSL KDEKOLI JE TO VHODNÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME ANI NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI ODPOVĚDNÍ ZA VÁS NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANU ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY NÁVRATNOSTI, ZTRÁTY DAT NEBO OSTATNÍ ŠKODY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, I KDYŽ JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TĚCHTO ŠKOD. BEZ ODPOVĚDNOSTI ZA COKOLI, CO JE OBSAŽENO ZDE, NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM Z JAKÉKOLI PŘÍČINY BUDE VŽDY VŽDY OMEZENA NA NÁM VYPLACENOU ČÁSTKU, AŤ JE JAKÉKOLI. NĚKTERÉ NAŠE STÁTNÍ ZÁKONY A MEZINÁRODNÍ ZÁKONY NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NĚKTERÝCH ŠKOD. POKUD SE NA VÁS TATO ZÁKONY VZTAHUJÍ, NEMUSÍ SE NA VÁS VZTAHOVAT NĚKTERÁ NEBO VŠECHNA VÝŠE UVEDENÁ ODMÍTNUTÍ NEBO OMEZENÍ A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás budete hájit, odškodňovat a udržovat v bezpečí, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných úředníků, agentů, partnerů a zaměstnanců, před a proti jakékoli ztrátě, poškození, odpovědnosti, nároku nebo požadavku, včetně přiměřených právních zástupců. „poplatky a výdaje, které hradí jakákoli třetí strana v důsledku nebo vyplývající z: (1) vašich příspěvků; (2) používání stránek; (3) porušení těchto podmínek použití; (4) jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk stanovených v těchto podmínkách používání; (5) vaše porušení práv třetí strany, mimo jiné včetně práv duševního vlastnictví; nebo (6) jakýkoli zjevný škodlivý čin vůči kterémukoli jinému uživateli webu, se kterým jste se prostřednictvím webu spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obranu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a souhlasíte se spoluprací na vaše náklady s naší obranou těchto nároků. Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, jednání nebo řízení, které je předmětem tohoto odškodnění, jakmile se o něm dozvíte.

UŽIVATELSKÁ DATA

Budeme udržovat určitá data, která přenášíte na web za účelem řízení výkonu webu, jakož i údaje týkající se vašeho používání webu. I když provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, jste výhradně zodpovědní za veškerá data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí tohoto webu. Souhlasíte s tím, že za vás nebudeme mít žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození jakýchkoli takových údajů, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na jednání proti nám vyplývající z jakékoli takové ztráty nebo poškození těchto údajů.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE, TRANSAKCE A PODPISY

Návštěva webu, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představují elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronických komunikací a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na webu, splňují veškeré právní požadavky, aby taková komunikace byla písemná. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DODÁVÁNÍM OZNÁMENÍ, POLITIK A ZÁZNAMŮ O ZAHÁJENÝCH NEBO DOKONČENÝCH NÁMI NEBO POMOCÍ STRÁNEK. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků podle jakýchkoli zákonů, předpisů, pravidel, vyhlášek nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení nebo uchování neelektronických záznamů nebo plateb či poskytnutí kreditů jakýmkoli jiným způsobem než elektronickými prostředky.

RŮZNÉ

Tyto podmínky použití a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na webu nebo ve vztahu k webu představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi. Naše nevyužití nebo nevymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek používání nebude fungovat jako vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tyto podmínky použití fungují v plném rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit některá nebo všechna svá práva a povinnosti ostatním. Nebudeme zodpovědní za jakékoli ztráty, poškození, zpoždění nebo nečinnost způsobené jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud bude jakékoli ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek použití shledáno protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, je toto ustanovení nebo část ustanovení považováno za oddělitelné od těchto Podmínek používání a nemá vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení. ustanovení. Mezi vámi a námi neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnání nebo agenturní vztah v důsledku těchto podmínek používání nebo používání stránek. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky použití nebudou vykládány proti nám na základě jejich vypracování. Tímto se zříkáte veškeré obrany, kterou případně máte, na základě elektronické podoby těchto Podmínek používání a nedostatek podpisu stranami k provedení těchto Podmínek používání.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se tohoto webu nebo získat další informace týkající se používání tohoto webu, kontaktujte nás na adrese:

Fedrs Sp.Z.o.o. Polsko, Warszawa, Humańska 8, mazowieckie 00-789

Telefon: +48 53 787 53 17

E-mail: shop@fedrs.eu

Tyto podmínky použití byly vytvořeny pomocí Generátoru podmínek a podmínek společnosti Termly.